Social media
Agenda
22-8    Openingsdag watervelden
 
Hele agenda
Contact
Hockey Club Druten
De Gelenberg 10
6654 AZ Druten

06 232 161 98 (Telefonisch alleen bereikbaar op wedstrijddagen (za/zo) gedurende de openingstijden van het clubhuis).

Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen of contact opnemen per mail via [email protected]

Postbus 127 6650 AC Druten
Zoeken
Gevonden voorwerpen

Beleid 01 – 10 - 2015

Vastgesteld 30 – 09 - 2015

Betreft nieuwe regeling

Treed in werking op 01 – 10 - 2015

 

·Begripsomschrijvingen:

Deze beleidsregel verstaat onder:

a. de ontvanger: elke geregistreerde vrijwilliger van de Hockeyclub Druten;

b. de eiser: degene die aangeeft dat hij eigenaar is van een gevonden of verloren voorwerp;

c. het bestuur van de Hockey Club Druten

d. gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door iemand gevonden is;

e. rechthebbende: degene die aan kan tonen eigenaar te zijn van een gevonden of verloren voorwerp; (verloren voorwerp: een zaak die verloren is)

f. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en meeneemt.

 

·Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

1.alle door de vinder aan de vrijwilliger overhandigde gevonden voorwerpen.

2. alle door de daartoe aangewezen vrijwilliger geregistreerde verloren voorwerpen. (In de praktijk de bardiensten, trainers, coaches en accomodatiebeheer.)

·Aangifte en registratie

1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het clubhuis tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

2. Daarnaast kan altijd via www.hockeyclubdruten.nl van een gevonden of verloren voorwerp melding worden gedaan. Er zal publicatie volgen op deze site. Mail: [email protected]

3. Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig mogelijk wordt omschreven. Dit wordt bewaard in een map: Gevonden voorwerpen, te bewaren in het clubhuis.

4. De vrijwilliger registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan op het formulier.

5. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

6. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren maar zal er registratie bij de politie plaats vinden:

a. reisdocumenten of rijbewijzen; contant geld

b. dieren

7. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt het bestuur direct contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, bepaalt het bestuur het dan aangewezen beleid in overleg met de politie..

8. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op "vindersloon”.

·In bewaring geven: bewaringstermijn

1. De HCD kan aangeven dat een gevonden voorwerp door derden wordt bewaard. Daarover is melding gemaakt op de site van de HCD.

2. Een gevonden voorwerp wordt in principe drie maanden bewaard. Tenzij aard en omvang van de vondst redelijk aanleiding geven voor afwijking hiervan.

3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt één jaar bewaard.

4. De bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

·Waardebepaling gevonden voorwerpen

De accommodatie commissie bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

a. een sieraad: een juwelier;

b. een bril een opticien en;

c. een mobiele telefoon (multimedia apparatuur), e.d. een telefoonwinkel

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

·Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

1. De gevonden en verloren voorwerpen worden in een map , bewaard op het clubhuis gepubliceerd.

2. In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat een vrijwilliger op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de eiser wel de echte eigenaar van het voorwerp is.

3. Gevonden kleding wordt bewaard en is voorzien van een label waarop vermeld staat: datum van vondst en vinder.

 

· Geen teruggave; verval aan Hockeyclub Druten

1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

a. de accommodatie commissie niet objectief kan vaststellen dat de eiser de rechthebbende op het voorwerp is;

b. de vrijwilliger in eerste instantie en later de accommodatie commissie het sterke vermoeden heeft dat de eiser niet de rechthebbende op het voorwerp is;

c. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

d. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de eiser c.q. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

Een bij de hockeyclub Druten in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de eiser cq. rechthebbende teruggegeven, maar wordt eigendom van de Hockeyclub Druten.

 

· Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen met een geschatte waarde onder de € 50,--

Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, brillen en multimedia apparatuur met een geschatte waarde onder de € 50,-- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de Hockeyclub Druten er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

 

· Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

1. Bij ingang van het seizoen, ingang van de winterstop, ingang van hervatting na de winterstop, na de hervatting seizoen in mei en bij de familiedag krijgen leden de gelegenheid een bod uit te brengen op gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken: (. Een gevonden voorwerp wordt in principe bewaard. Tenzij aard en omvang van de vondst redelijk aanleiding geven voor afwijking hiervan.)

a. gevonden sieraden, ongeacht de waarde;

b. gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan € 50,-

c. kleding: via een openbaar aanbod op het terrein van de Hockeyclub

2. Fietsen vervallen na de bewaartermijn aan de beheerder;

3. De opbrengsten, worden onder aftrek van eventueel gemaakte bewaarkosten, geschonken aan een goed doel.

4. De ledenvergadering van de Hockeyclub Druten bepaalt voor elk kalenderjaar aan welk goed doel de opbrengsten worden geschonken.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 01 – 10 - 2015

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Hockeyclub Druten.

Druten , 01 – 10 2015,

Bestuur Hockeyclub Druten,

Namens deze:

Accommodatie voorzitter,

 

Niek Brouwer


Gevonden voorwerpen
Datum    

Hoofdsponsor
Sponsoren

Verslagen
Nog geen verslagen.