Informatie en regels

Sportiviteit en gezelligheid

Hockeyclub Druten (HCD) streeft naar een gezonde goede balans tussen sportiviteit en gezelligheid. We denkendat met de inzet van leden, ouders/verzorgers en andere vrijwilligers veel spelplezier gestimuleerd kan worden waardoor we tot goede prestaties en gebalanceerde teams kunnen komen.Om de spelende leden van HCD de vereiste faciliteiten, begeleiding en training te kunnen geven, doet het bestuur niet alleen een beroep op de eigen senioren, maar ook op ouders en andere vrijwilligers.Ouders/verzorgers dienen zich goed te realiseren dat zij door het opgeven van hun kind als lid van HCD ook zelf verplichtingen op zich nemen, zie Vrijwilligers. Ook tijdens en rond trainingen en wedstrijden blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kind.

Leden, ouders/verzorgers zijn naast de verenigingsstatuten onderworpen aan de zogenaamde 'huis -en gedragsregels' van HCD, die de goede gang van zaken bij de vereniging beogen: huis en gedragsregels HCD

Social Media


HCD wil met de inzet van Social Media het volgende bereiken:

Creëren van meer betrokkenheid bij de club. Het wij-gevoel vergroten
De leden, vrijwilligers en betrokkenen beter leren kennen
Weten wat er speelt en hier op in kunnen spelen
Bredere aandacht voor activiteiten van de club
Informatievoorziening vanuit de club (bestuur, commissies)
Een goed aanvulling te creëren op en naast de website

Online waardenpositie


HCD is een hockeyclub die sportiviteit en respect hoog in het vaandel heeft staan en streeft naar een goedebalans tussen sportiviteit en gezelligheid. Samen met leden, vrijwilligers en anderzijds betrokkenen stimuleertde club het spelplezier. Doelstelling is om uit alle online communicatie uitingen van de club te laten blijken.

Middelen

Naast de reeds bestaande HCD Facebook pagina is nu ook de HCD Twitter account in gebruik. Beiden zijn te benaderen via de HOME site.

Wat staan we wel en niet toe ?


We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de fatsoensnormen houdt en geen kwetsende taal gebruikt. We accepteren geen negatieve, kwetsende uitlatingen gericht op instanties en personen. HCD zal dit soort uitingen verwijderen. Kritische opmerkingen over gebeurtenissen/activiteiten in zijn algemeenheid zijn wel toegestaan zolang de fatsoensnormen en het respect voor elkaar gehanteerd wordt.


Alcohol gebruik:


Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe Drank- en Horecawet en mag er alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar.
Dit geldt voor alle soorten alcohol: sterke drank, maar ook voor bijvoorbeeld bier, wijn of mixdrankjes.
Jongeren onder de 18 mogen geen alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes (op straat, in parken, op evenementen, in cafés , in sport kantines, enzovoort).
Als ze toch alcohol bij zich hebben, riskeren ze een boete.
Ze kunnen deze boete zelfs ook krijgen als een blikje of een fles nog dicht is.

De boete is € 45,- voor jongeren tot 16 jaar en € 90,- voor 16- en 17-jarigen.


HCD is, zoals iedere alcohol verkopende partij, gebonden aan de Drank- en Horecawet en kan zodanig een boete opgelegd krijgen bij niet correcte naleving.

Om deze reden zullen onze barmedewerkers/ vrijwilligers de volgende maatregelen nemen:

1. In geval van twijfel omtrent de leeftijd zal de barmedewerker/ vrijwilliger naar een ID-kaart vragen en een ID-check uitvoeren.
2. Indien er geen geldig ID kan worden overlegt zal er geen alcohol worden verkocht aan betrokkenen .
3. Het is meerderjarige niet toegestaan alcohol te kopen voor en te verstrekken aan minderjarige. Indien dit wel plaats vindt zal de barmedewerker/ vrijwilliger corrigerend optreden.Wanneer barmedewerker/vrijwilliger (herhaaldelijk) corrigerend dient op te treden zal er een melding richting bestuur worden gemaakt.
Het bestuur kan sancties opleggen richting de overtreder.

Regelmatig worden er controles uitgevoerd door de bevoegd hebbende instanties (= Gemeente) op de naleving van deze wetgeving.
Indien HCD een boete krijgt opgelegd i.v.m. het bewust overtreden van regel 3 zal het bestuur deze boete verhalen op de betreffende meerderjarige.

Wij hopen dat u deze werkwijze zult respecteren .

Voor de schenktijden verwijzen wij u graag naar het informatiebord in de kantine.

Het Bestuur